स्कीन के लिए जहर समान मानवामें आवती ये 4 वस्तुएं आजे खावनुं करी दो बंघ… नहि तो ओछी उम्रे घरडा देखाशो। Skin Health

आपणा स्वास्थ्यनी काळजी राखवी ए आपणी जवाबदारी छे। आ वस्तुओनुं सेवन पण करीए छीए। पण जयारे तमे अनहेल्दी वस्तुओनुं सेवन करो छो त्यारे तेनुं नुकशान तमारा शरीरना दरेक अंगने थाय छे। आवी ज केटलीक वस्तुओ छे तेनुं सेवन करवाथी तमारी स्कीनने नुकशान थाय छे। आथी तेनुं सेवन करता पहेला तमारे आ लेख जरुरथी वांची लेवो जोईए।

आपणे जे रीते भोजन लईए छीए तेनी तमारी ” Life, Fitness, Beauty ” अने उंमर वधवानी साथे थती बीमारीओना जोखम पर घणी असर पडे छे। घणी वखत लोकोना चहेरा पर नानी उंमरमा ज रींकल्स अने फाइन लाइन्सनी समस्या जोवा मळे छे जेनाथी तेओ उंमर पहेला ज घरडा देखाय छे। तेनी पाछळ घणा कारण छे। Skin ने जवान राखवा माटे आपणी शरीरने घणा प्रकारनी पोषकत्त्वोनी जरुर रहे छे।

आपणी आसपास घणी एवी वस्तुओ छे जेनी आपणी Skin माटे खूब ज फायदाकारक ( Beneficial ) छे अने तेनाथी एजिंग प्रोसेस स्लो करी शकाय छे।जेम-जेम आपणी उंमर वधे छे, स्कीन ढीली पडवा लागे छे अने करचलीनी समस्या वधवा लागे छे। जोके, एक सारी डायेट लेवाथी तमारी Skin tight रहे छे अने कोलेजननुं निर्माण पण सरखी रीते थाय छे जेनाथी तमारी स्कीन पर रींकल्स थतां नथे अने एजिंग प्रेसेस पण स्लो थी जाय छे। जोके, घणी वस्तुओ छे जेने, आपणी स्कीन माटे खूब ज खतरनाक साबित थाय छे।

आ वस्तुओनुं सेवन करवाथी तमारी एजिंग प्रेसेस खूब झडपी थाय छे अने उंमर पहेला ज स्कीन पर Wrinkles अने Fine lines देखावा लागे छे। आजे अमे तमने अमुक एवी वस्तुओ विशे जणावी रह्या छीए जेनी तमारी स्कीन पर रींकल्सने वधारे छे। एवामा जो तमे समय पहेला वृद्ध न थवा मांगता होय तो आ वस्तुओथी दूर रहो।

१) फ्राइडफूड ( Friedfood )

घणी वखत एवुं थाय छे ज्यारे आपणने फ्राइड फूडनी क्रेविंग घणी वधारे थवा लागे छे। क्यारेक-क्यारेक आवी वस्तुओनुं सेवन करवामा कोई समस्या नथी परंतु जो तमे दररोज तळेली-शेकेली वस्तुओ खाओ तो ते तमारी स्कीनने खूब ज नुकसान पहोंचाडी शके छे। साथे ज ते तमारी हेल्थ माटे पण खूब ज खतरनाक साबित थई शके छे। एवामा जरूरी छे के तमे क्यारेक-क्यारेक ओछी मात्रामा फ्राइड फूड ” Fried food ” नुं सेवन करो।

२) व्हाइट शुगर ( White sugar )

व्हाइट शुगरनी आपणां स्वास्थ्य पर घणी खराब असर पडे छे। हेल्थ एक्सपर्ट ” Health Expert ” पण व्हाइट शुगरना ओछामां ओछा सेवन करवानी सलाह आपे छे। व्हाइट शुगरनो उपयोग करवाथी स्कीननो गलो धीमे धीमे ओछो थवा लागे छे। जेनाथी स्कीन पर रींकल्स, फाइन लाइन्सनी समस्या वधवा लागे छे।

३) माखण/मार्जरीन ( Butter/Margarine )

माखणनो वधारे सेवन स्कीन माटे सारुं गणवामा आवतुं नथी। एक स्टडी मुजब, जे लोको माखण के मार्जरीननो बिलकुल पण सेवन करतां नथे तेमनामा रींकल्स, फाइन लाइन्स अने स्कीन डेमेज थवा नुकसान खूब ओछी जोवा मळे छे। एना वधारे पडतां सेवनथी स्कीन पर घणी खराब असर पडे शके छे। ते स्कीनना कोलेजन इलास्टिसिटीनुं ओछी करे छे।

४) डेरी प्रोडक्टस ( dairy products )

डेरी प्रोडक्टसने लईने बधानी पोतानी अलग अलग राय छे। घणी लोकोने डेरी प्रोडक्टसने स्वास्थ्य माटे फायदाकारक गणे छे तो अमुक लोको तेने स्वास्थ्य माटे खूब ज खराब गणे छे। घणी लोकोने डेरी प्रोडक्टसथी स्कीन प्रोब्लेम्सनो सामनो करवो पडे शके छे। जेंथी अने तेनी कोई समस्या न होय तो डेरी प्रोडक्टसथी स्कीननो सेवन रोकवो।

कृपया ध्यान दीजिए के जे वस्तुओ तमारी स्कीन माटे खतरनाक छे, ते तमे खाता पहेला तमारे डॉक्टर किंवा स्किन एक्सपर्टना सलाह लई शको छो। अही विशिष्ट सलाह न मिळतां, परंतु सामान्यतः एवी खतरनाक वस्तुओ जोतिर आवती छे। तमे सेवन करी रहो छो तो तमारा आपणुं जवाबदारी छे अने तेनुं सेवन करवाथी तमारी स्कीन अने हेल्थ Health ध्यानमा राखी शको छो।

Also Read :-

🕵️‍♀️ लोन केलिए 👉 देखो यहासे
💰 Online पैसे कामना हे 👉 देखो यहासे
👨‍💻 न्यू Apps 👉 देखो यहासे
💹 शेर मार्किट 👉 देखो यहासे
🏛️ बैंक 👉 देखो यहासे

Hello friends.. My name is Paresh Thakor, I am from Gujarat and I am blogging. I have 120+ adsends approval side if any friend have whatsapp group and want 50% work then message 9998610623